ТИМ

 

Директор

Д-р Салија Љатиф Петрушовска
Директор на ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември - Скопје

Раководители

Д-р Марија Дачевска
Раководител на Геријатрија
Д-р Лидија Ветерова Миљковиќ
Раководител на Хоспис Сју Рајдер - Скопје
Д-р Евангелос Пападимитриу
Раководител на Хоспис Сју Рајдер – Битола
Дејан Петров
Раководител
Мајка Тереза

Доктори

Медицински сестри

Силвија Боневска
Главна медицинска сестра
Весна Попов
Одговорна мед. сестра во аптека
Хилде С.Арсеновска
Одделенска мед. сестра
Маре Спасевска
Одделенска мед. сестра
Јоана Гаковска
Одделенска мед. сестра
Бранка Цветкоска
Одделенска мед. сестра
Зорка Буреска
Одделенска мед. сестра
Емилија Трајковска
Одделенска мед. сестра
Јуксела Шабанова
Одделенска мед. сестра
Снежана Димовска
Одделенска мед. сестра
Александра Атанасовска
Одделенска мед. сестра

Радмила Илиевска
Медицинска сестра
Биљана Апостоловска
Медицинска сестра
Биљана Тодоровска
Медицинска сестра
Коца Јоновска
Медицинска сестра
Лиљана Ибановска
Медицинска сестра
Мери Ристевска
Медицинска сестра
Марија Најданова
Медицинска сестра
Наташа Јаневска
Медицинска сестра
Зорица Ицковска
Медицинска сестра
Љупка Николовска
Медицинска сестра
Наташа Каровска
Медицинска сестра
Аида Медиќ
Медицинска сестра
Даниела Цветковска
Медицинска сестра
Валентина Ставрева
Медицинска сестра
Весна И.Силјановска
Медицинска сестра
Весна Ивковиќ
Медицинска сестра
Гордана Ѓоневска
Медицинска сестра
Билјана Крстеска
Медицинска сестра
Мирјана Стојанова
Медицинска сестра
Ивона Богоевска
Медицинска сестра
Ирена Наумовска
Медицинска сестра
Лилјана Јовановска
Медицинска сестра
Николина Антевска
Медицинска сестра
Нуртен Ахмети
Медицинска сестра
Олга Урумова
Медицинска сестра
Силвана Петровска
Медицинска сестра
Стана Јовановска
Медицинска сестра
Светлана Алтипармакова
Медицинска сестра
Џезаир Аслани
Медицински техничар
Шејла Муше
Медицинска сестра
Аземи Ваљдете
Медицинска сестра
Сузана Толевска
Медицинска сестра
Маре Поповска
Медицинска сестра
Валентина Клочовска
Медицинска сестра
Вера Јосифовска
Медицинска сестра
Анита Велкова
Медицинска сестра
Благородна М.Ѓорѓиевска
Медицинска сестра
Валентина Илковска
Медицинска сестра
Ирена М. Дојчиновска
Медицинска сестра
Катерина Николовска
Медицинска сестра
Марија Јовчевска
Медицинска сестра
Нериман Дураку
Медицинска сестра
Николина Занева
Медицинска сестра
Валентина Шаклевска
Медицинска сестра
Весна Крстевска
Медицинска сестра
Снежана Мартиновска
Медицинска сестра
Шакир Калис
Медицински техничар
Ацо Занев
Медицински техничар
Сехадета Неџипи
Медицинска сестра
Виолета Атанасова
Медицинска сестра
Благица Котевска
Медицинска сестра
Снежана Мицевска
Медицинска сестра
Вера Путиќ
Медицинска сестра
Нина Арсовска
Медицинска сестра
Мавије Османи
Медицинска сестра
Весна Рајковска
Медицинска сестра
Адвије Рамадани
Медицинска сестра
Татјана Наумовска
Медицинска сестра
Снежана Секуловска
Медицинска сестра
Крстана Спасова
Медицинска сестра
Марика Стефановска
Медицинска сестра
Нурие Усеиновска
Медицинска сестра
Суза Шалевска
Медицинска сестра
Селма Адровиќ
Медицинска сестра
Снежана Г. Маневска
Медицинска сестра
Назмие Фејзова
Медицинска сестра
Ганимет Дервишај
Медицинска сестра
Слободан Ливрински
Медицински техничар
Дејан Сефер
Медицински техничар

Негувателки

Билјана Трајковска
Негувателка
Валентина Величковска
негувателка
Валентина Силјановска
Негувателка
Велика Ивановска
Негувателка
Виолета Трпевска
Негувателка
Горица Иваноска
Негувателка
Нада Апостоловска
Негувателка
Соња Хазир
Негувателка
Јагода Арсова
Негувателка
Ивица Ацевски
Негувателка
Лилјана Пецановска
Негувателка
Магда Савовиќ
Негувателка
Живка Ристовска
Негувателка
Савица Милосова
Негувателка
Светлана Велковска
Негувателка
Марина Ѓоковска
Негувателка
Милица Ивановска
Негувателка
Лидија Магденовска
Негувателка
Даница Петровска
Негувателка
Драга Кежаровска
Негувателка
Николинче Стефаноска
Негувателка
Стоја Неделковска
Негувателка
Силвана Трајкоска
Негувателка
Верица Мојсовска
Негувателка
Соња Петковска
Негувателка
Елеонора Тодоровска
Негувателка

Хигиеничари

Лидија Стојмановска
Хигиеничар
Наталија Аксјонова-Недовиќ
Хигиеничар
Даниела Сотировска
Хигиеничар
Мирјана Јовеска
Хигиеничар
Зора Поповска
Хигиеничар
Милка Бандевска
Хигиеничар
Јасминка Каровска
Хигиеничар
Шезает Усеин
Хигиеничар
Божа Димитрова
Хигиеничар
Весела Ристеска
Хигиеничар
Анкица Котеска
Хигиеничар
Елизабета Ристовиќ
Хигиеничар
Мирјана Стојановска
Хигиеничар
Јулијана Лазарова
Хигиеничар
Славка Поповиќ
Хигиеничар
Мирјана Трајчевска
Хигиеничар

Лабораторија

Јанула Утковска
Симона Стојановска
Савица Петровска
Славица Маневска
-->
Розета Цветковска

Администрација

Олгица Крстевска
Рак. на сектор за финансии
Виолета Петревска
Администратор