Кратка биографија

Дејан Петров
Раководител на оддел Мајка Тереза - Скопје