Кратка биографија

Д-р Деспина Милошевска Еврушоска
Доктор на медицина

Вработена во ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември – Скопје од 25.04.2014 год.