Кратка биографија

Д-р Елена Брезовска
Специјалист по физикална медицина и медицинска рехабилитација

Елена Брезовска е вработена во Геронтолошки завод “ 13 Ноември” во 2008год, Дипломирала на Медицински факултет-УКИМ-Скопје во 1995год. Специјализирала физикална медицина и медицинска рехабилитација во 2007год. Едукацијата од областа на физикалната медицина и медицинската рехабилитација. ја стекнала преку активно учество на стручни состаноци и Конгреси, каде се претставила со свои трудови.