Кратка биографија

Д-р Лидија Малиновска

Работи во ЈЗУ Геронтолошки завод „13-ти ноември“ во Скопје од 1995. година. Специјалист по интерна медицина од 2005. година, со потесни специјалности, diabetes mellitus, нарушувања на работата на тироидната жлезда Работи со болнички пациенти, како и со надворешни пациенти во специјалистичките амбуланти во рамките на Институцијата.