Кратка биографија

Д-р Маја Спирова

Дипломирана на Медицински фалкутет при Универзитет „Св. КирилиМетоди“ - Скопје во 2007 година. Од 2011 година вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод „13-ти Ноември“ Скопје. Во моментот, со почеток во август 2014 год е во тек со специјализација Психијатрија во Универзитетската Клиника по Психијатрија-Скопје.