Кратка биографија

Д-р Оливера Бундалеска
Шеф на специјалистичко-консултативна амбуланта

Вработена во Геронтолошки Завод 13 Ноември – Скопје од 1987 година. Специјалист по психијатрија, семеен терапевт.