Кратка биографија

Д-р Васко Христовски
Доктор на општа медицина

Вработен во ЈЗУ Геронтолошки завод 13-Ноември Скопје Хоспис Сју Рајдер Битола.
Завршува Медицински факултет во Скопје, положен државен испит во учебната 1982/83 год.
Вработен во Мед.Центар Др.Трифун Пановски Битола (сега Клиничка Болница Битола) во Јануари 1986 год. Прво вработување во Здравствена заштита на село (с.Ивањевци – Трновци) околу 6 години. Потоа вработен како лекар секундарец во Служба за Пнеумофтизиологија, околу 10-11 год. Во Медицина на трудот (амб.Жито Битола и краток период во во амб.во Термото во РЕК Битола. Од 01.04.2005 година вработен во Хоспис Сју Рајдер Битола.
Во текот на работата учествува на стручни предавања , работилници како и конгреси.