Кратка биографија

Д-р Весна Јаневска
Доктор на општа медицина

Вработена во ЈЗУ Геронтолошки завод 13-Ноември Скопје Хоспис Сју Рајдер Битола.
Завршува Медицински факултет во Скопје, положен државен испит во учебната 1998 до 2005 год.
Претходни вработувања

Од 11.04.2011 година вработен во Хоспис Сју Рајдер Битола.
Континуитет во едукација остварува со редовно учество на предавања од наши и странски фармацевтски компании, преку активно учество во работилници организирани од врвни Професори од Медицински факултет, како и преку учество во сопствени трудови на семинари и конгреси.