ОДДЕЛ ЗА ГЕРИЈАТРИСКА МЕДИЦИНА
Оддел Геријатрија за хоспитализација на пациенти со хроничнонo прогресивни и трауматски болести.
ОДДЕЛ ЗА ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА - ХОСПИС "СЈУ РАЈДЕР" СКОПЈЕ
Хоспис за палијатива во кој се хоспитализираат пациенти во терминален стадиум на малигна болест.
ОДДЕЛ ЗА ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА - ХОСПИС "СЈУ РАЈДЕР" БИТОЛА
Хоспис за палијатива во кој се хоспитализираат пациенти во терминален стадиум на малигна болест.
МАЈКА ТЕРЕЗА
Објект за социјална форма на згрижување.