ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
organizaciona struktura

Наша мисија & наша визија

   НАШАТА МИСИЈА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГЕРИЈАТРИСКАТА И ПАЛИЈАТИВНАТА МЕДИЦИНА, ПО ПРИМЕРОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ОВИЕ ОБЛАСТИ, СО ЕТИЧКИ, ХУМАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИСТАП.
НАШАТА ВИЗИЈА Е ПОСТОЈАНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО СО ФОКУС НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПАЦИЕНТИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ. КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПРЕРАСНУВАЊЕ ВО НАСТАВНА БАЗА И РЕГИОНАЛЕН ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГЕРИЈАТРИСКА И ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА.


 • ОДДЕЛ ЗА ГЕРИЈАТРИСКА МЕДИЦИНА

  Оддел за хоспитализација на пациенти со
  хронично прогресивни и трауматски болести

 • МАЈКА ТЕРЕЗА

  Објект за социјална форма на згрижување
 • ОДДЕЛ ЗА ПАЛИЈАТИВНА
  МЕДИЦИНА - ХОСПИС ,,СЈУ РАЈДЕР,,
  СКОПЈЕ

  Хоспис за палијатива во кој се хоспитализираат
  пациенти во термален стадиум на малигна
  болест • ОДДЕЛ ЗА ПАЛИЈАТИВНА
  МЕДИЦИНА - ХОСПИС ,,СЈУ РАЈДЕР,,
  БИТОЛА

  Оддел за хоспитализација на пациенти со
  хронично прогресивни и трауматски болестиКонтакт форма