Управен одбор

...

Директор

д-р Салија Љатиф Петрушовска


Членови на управен одбор


...
Раководител

д-р Лидија Павловска Лазовска

...
Раководител

д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ

...
Раководител

Оливер Грамосли

...
Рак. на сектор финасии

Олгица Крстевска

Наша мисија & наша визија

   НАШАТА МИСИЈА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГЕРИЈАТРИСКАТА И ПАЛИЈАТИВНАТА МЕДИЦИНА, ПО ПРИМЕРОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ОВИЕ ОБЛАСТИ, СО ЕТИЧКИ, ХУМАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИСТАП.
НАШАТА ВИЗИЈА Е ПОСТОЈАНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО СО ФОКУС НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПАЦИЕНТИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ. КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПРЕРАСНУВАЊЕ ВО НАСТАВНА БАЗА И РЕГИОНАЛЕН ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГЕРИЈАТРИСКА И ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА.

Корисни линкови
Министерство за здравство Министерство за транспорт и врски Фонд на здравство Институт за јавна здравје на Република С. Македонија

Контакт форма