Соработка со други здравствени установи

 
  • ЈЗУ Геронтолошки Завод има континуирана соработка со здравствените установи: Клинички центар, Градска општа болница, Воена болница. Психијатриска болница Бардовци, Медицинските установи во Републиката, на планот на грижата за предметните групи на граѓани заболени од акутни и хронични заболувања во напредната возраст и заболени во терминална фаза на болеста од хронични прогресивни и малигни заболувања.
  • Во рамките на Програмата за континуирана едукација Установата обезбедува едукација од областа геријатрија и палијативна медицина за професионалците (лекари, соц.работници, психолози, медицински сестри и терапевти). Обезбедува престој и размена на искуства во референтни центри во Регионот и Европа, збратимување и слично. Финансиска поддршка во едукацијата Установата обезбедува од сопствени средства.
  • Потребите да се понудат нивоа на помош од различен вид, соодветни на потребите на болниот, брзо и неочекувано се променливи и условени од здравствениот систем кој не нуди можност за интеграција помеѓу различните модели и нивоа на интервенции и помеѓу различните бројни професионално ангажирани субјекти. Во целиот период на транзиција во Република Македонија до сегашниот момент нетрансформираниот и не докрај дефинираниот здравствен систем претставува голем проблем за подршка на интересната група на граѓани. Во процесот на дефинирање и резимирање на состојбата околу геријатриска и палијативна грижа и во обидите да се достигнат примарните цели во контекст на реалната ситуација на Државата се наидува на институционални ограничувања, човечки слабости, проблеми во работата на тимовите и многу други предизвици во културните разлики. Практично пациентот и неговото семејство неможе да бидат водени и потпомогнати во процесот на помош помеѓу сопствениот дом и посакуваното седиште на интервенција. Потребата од специјализиран третман во домашни услови е маргинализиран и покрај Препораките на Советот на министрите на Европа за ваков вид на заштита за сметка на намалување на болничките капацитети.

ЈЗУ Геронтолошки Завод воден од потребите на граѓаните, во својата развојна концепција ќе ги јакне специјализираните служби и единици за подршка на болните во домашни услови преку специјалистичко консултативни кабинети за геријатриска и палијативна медицина. Програмски ќе го унапредува развојот на Дневна болница и интензивно лекување во рамките на Геријатрија и Хосписите Сју Рајдер.
Двете области како интегрален дел на здравствениот систем во Државата преку Установата мора да бидат елемент на сеопфатните планови врзани за здравствената заштита како и специфичните програми (долготрајни хронични заболувања, рак, сида, геријатрија).